SPOLEK CESTOU VŮLE
kde je vůle, tam je i cesta
Cestou vůle je nestátní nezisková organizace, která byla zřízena zejména za účelem pomoci se začleněním dětí, mládeže a osob s mentálním a zdravotním postižením do společnosti.
Kontaktujte nás
Dívka
Aktuality
22.5Dětský den
se uskuteční na naší zahradě. Objednáme pěkné počasí, dobré jídlo a užijeme společně pohodové odpoledne. Nebojte, nezapomeneme ani na soutěže a drobné odměny. Tímto tedy srdečně zveme všechny naše nejmladší členy a jejich rodiče.
2.5Čarodějnické odpoledne 1.5.2024
Sluníčko krásně svítilo a čerstvý větřík roznášel vůni pečících se buřtů po celé zahradě.
Všechny aktuality

Podpořte nás

Děkujeme :) za Vaši pomoc pro naše děti.

 

Finanční dar na číslo účtu - 197883838/0600 MONETA Money Bank

Věcné dary - kontakt na e-mail: cestouvulezs@seznam.cz

                       telefon: +420 604 186 091        

Rádi Vám vystavíme darovací nebo sponzorskou smlouvu a zveřejníme Vás na našich stránkách.

 

 Podpořte nás při nákupech na internetu, přidali jsme se do projektu GIVT.cz

 

 

Daňové výhody pro dárce

Vypočtený základ daně z příjmů fyzické příp. i právnické osoby lze snížit o poskytnutý dar neziskové organizaci. Legislativa tak dává poplatníkům možnost spolupodílet se na financování neziskových organizací a poskytnuté příspěvky ve formě daru uplatnit v základu daně.

Fyzická osoba (zaměstnanci i OSVČ)
(podle § 15 odst. 1 zákona č. 586/1992 Sb. o dani z příjmu)
Úhrnná hodnota darů fyzické osoby ve zdaňovacím období musí přesáhnout 2 % ze základu daně, anebo činí alespoň 1.000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 15 % ze základu daně. Darování neziskovým organizacím může fyzická osoba rozmělnit na menší částky - úhrnná hodnota všech darů však musí splňovat výše uvedené limity.

Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) uplatňují odpočet darů z daní přímo ve svém daňovém přiznání.
Zaměstnanci, kteří si podávají vlastní daňové přiznání, uplatní odpočet obdobně jako OSVČ, tedy ve svém daňovém přiznání.
Zaměstnanci, jimž daňové vyrovnání zpracovává zaměstnavatel, předkládají všechna potvrzení o poskytnutí daru své mzdové účtárně jednou ročně, nejpozději do 15.2. následujícího roku a to za celý předchozí rok. Snížení daňového základu se následně projeví v rámci daňového vyrovnání ve vyšší březnové výplatě.
Potvrzení o daru Vám vydá nezisková organizace, které jste dar poskytli. Je však nutné, aby platba obsahovala minimálně Vaše jméno, podle něhož bude možné platbu identifikovat.

Jaké jsou dopady do zdanění při uplatnění nezdanitelných částek? Hodnota nezdanitelné částky v podobě daru neziskové organizaci sníží o hodnotu poskytnutého daru daňový základ (resp. zisk) poplatníka a ten uspoří na dani z příjmů 15% z hodnoty daru.

Zaměstnanci, kteří nemusejí podávat daňové přiznání, mohou poskytnutý dar uplatnit prostřednictvím svého zaměstnavatele v rámci ročního zúčtování záloh na daň z příjmů ze závislé činnosti.

Poskytnou-li dar neziskové organizaci manželé ze společného jmění manželů, může odpočet uplatnit jeden z nich nebo oba poměrnou částí, tzn. tak, jak se dohodnou

Právnická osoba
(podle § 20 odst. 8 zákona č. 586/1992 Sb. o dani z příjmu)
Od základu daně mohou právnické osoby odečíst hodnotu darů, pokud hodnota daru činí alespoň 2000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 5 % z již sníženého základu daně. Minimální výše jednoho daru pro odpočet je tedy u PO 2000 Kč.
Dar právnických osob je realizován na základě darovací smlouvy podle občanského zákoníku § 628.
Darem rozumíme bezúplatný převod majetku (peníze, movitá věc, nemovitost, majetková účast apod.). Je potřeba rozlišovat darování od sponzorování.
Sponzoring je založen na poskytnutí propagační nebo reklamní služby neziskovou organizací firmě jako protislužba finanční podpory. V takovém případě je sepsána smlouva o reklamě.

 

 

 

 

 

Pozadi1 Pozadi2